شروع صادرات الیاف به کشور روسیه

تاریخ انتشار : 1398/01/25

صادرات الیاف پلی استر تولیدی مجموعه سورن پلیمر خزر به کشور روسیه با موفقیت انجام شد و الیاف تولیدی وارد بازارهای روسیه شد.

صادرات الیاف پلی استر تولیدی مجموعه سورن پلیمر خزر به کشور روسیه با موفقیت انجام شد و الیاف تولیدی وارد بازارهای روسیه شد.